zwrot wywłaszczonych nieruchomości byłym właścicielom, którzy utracili swoje majątki na obszarze m.st. Warszawy

Specjalizujemy się w sprawach nieruchomości warszawskich przejętych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), tzw. dekretu warszawskiego. Reprezentujemy właścicieli nieruchomości bądź ich następców prawnych przede wszystkim w sprawach dotyczących wyeliminowania niekorzystnych decyzji dekretowych oraz w postępowaniach dotyczących ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu. W sytuacji, gdy zwrot nieruchomości w naturze nie jest możliwy, prowadzimy postępowania odszkodowawcze zarówno na drodze sądowej, jak i na drodze administracyjnej. Zapewniamy zastępstwo procesowe, przed organami administracyjnymi, jak i przed wszystkimi sądami, na wszystkich etapach postępowania.