Zakres usług

Nieruchomości

Zapewniamy obsługę prawną z zakresu prawa nieruchomości, w szczególności dotyczących:

 • umów sprzedaży,
 • umów deweloperskich,
 • umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych,
 • regulacji stanu prawnego nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • prawa budowlanego.

Zapewniamy również reprezentację Klientów w procesie budowlanym przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi.

Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych

Zapewniamy obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności:

 • doradzamy zarządowi w bieżącej działalności,
 • sporządzamy projekty uchwał Wspólnot,
 • reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe w postępowaniach sądowych, w tym w postępowaniach o uchylenie uchwał Wspólnoty,
 • reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, w szczególności z zakresu prawa budowlanego,
 • opiniujemy i sporządzamy wszelkie umowy zawierane przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

Reprywatyzacja

Specjalizujemy się w sprawach nieruchomości warszawskich przejętych na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279), tzw. dekretu warszawskiego.

Reprezentujemy właścicieli nieruchomości bądź ich następców prawnych przede wszystkim w sprawach:

 • dotyczących wyeliminowania niekorzystnych decyzji dekretowych oraz w postępowaniach dotyczących ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu;
 • prowadzimy postępowania odszkodowawcze zarówno na drodze sądowej, jak i na drodze administracyjnej, w sytuacji, gdy zwrot nieruchomości w naturze nie jest możliwy;
 • zapewniamy zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi, jak i przed wszystkimi sądami, na wszystkich etapach postępowania.

Prowadzimy postępowania z zakresu reformy rolnej, między innymi w zakresie ustalenia, iż część majątku nie podpadała pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Prowadzimy również postępowania administracyjne dotyczące unieważnienia przejęcia majątków, które nie podpadały pod dekret o przeprowadzaniu reformy rolnej z uwagi na powierzchnię. Jeśli stan faktyczny na to pozwala, zajmujemy się również postępowaniami o odszkodowanie za majątek utracony na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej. Po zwrocie nieruchomości prowadzimy również postępowania sądowe mające na celu rozliczenie właścicieli nieruchomości z dotychczasowymi posiadaczami.

Reprezentujemy właścicieli nieruchomości w postępowaniach o wywłaszczenie nieruchomości oraz o uzyskanie odszkodowania, jak również w postępowaniach dotyczących zwrotu nieruchomości wywłaszczonych bezprawnie, w tym również w sytuacji, gdy nieruchomości nie zostały wykorzystane na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi, jak również przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.  

Spadki

Oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa spadkowego:

 • udzielamy porad prawnych w sprawach spadkowych;
 • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku;
 • prowadzimy postępowania dotyczące działu spadku (podział sądowy, jak i pozasądowy) oraz dotyczące zachowku.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowania. Prowadzimy również sprawy spadkowe z elementem zagranicznym.